Strävar konstant efter balans

Scroll down for english

Klockan är 03:43, dricker C-vitamin (det är slut nu) och lyssnar på Tony Robbins. Ibland vaknar jag den här tiden och behöver stiga upp och göra något. Det händer något helt fantastiskt med min hjärna den här tiden, den är så tyst och det då blir det självklart enklare att ta tag i något där den får arbeta. Jag vill verkligen skriva mer som sagt, men ibland låser huvudet sig och då kommer det bara saker som jag till och med själv anser är helt oviktigt.

Även om jag är coach så jobbar jag ständigt på att finna balans i mitt liv. Hela tiden, från morgon till kväll jobbar jag på det. Ibland får jag anstränga mig lite hårdare just för att min kontakt med min intuition kan vara nedsatt. Och ibland står min stolthet eller envishet i vägen, så jag måste knäcka dom först innan jag kan börja göra det som min kropp behöver för att finna balans igen. När jag pratar om balans så menar jag verkligen med ALLT. Balans mellan vila och rörelse. Jobb och fritid (med fritid menar jag verkligen SLÄPPA jobbet mentalt också). Vara ensam och umgås med andra. Känslor och logik. Det praktiska och andlighet. Att ha kontroll och släppa kontroll. Listan kan bli hur lång som helst. Och vad ni än gör eller hur ni än tänker kommer eran kropp alltid visa er när det är dags att finna balans.

Antingen genom att ni blir för slöa och sega för att ni inte rör på er. Eller för trötta varje gång ni ska träna för att ni är övertränade. Ni kommer känna er osociala för att det var länge sen ni fick en ensam stund för att samla er. Eller otroligt dragna till människor och diskussioner för att ni gömt er från dom ett tag. Kroppen är SVINBRA på att säga till när det blir för tungt på ena sidan. Jag kan tappa balans en del mellan dessa och har jag en mur att ta itu med först, så kan det bli mycket eländigare och ta mycket längre tid att återställa balansen. Dom här exemplen som jag skrev där uppe kan vi se som feminin och maskulin energi. Ja, yin och yang. Oftast är det här jag tappar balans mest.

Antingen hamnar jag på en plats där jag bara vill arbeta, vara väldigt fysisk aktiv, driven framåt, extremt logisk, umgås mycket och någonstans här på vägen minskar min kontakt med min intuition… När jag börjar tappa den kontakten då börjar jag märka och känna obalansen. För tappar jag länken mellan min hjärna och intuition så känner jag mig mindre säker på vad jag vill. Men oftast har jag kommit så långt att jag blir rädd för att släppa den logiska, kontrolldrivna och handlingskraftiga energin så jag fortsätter. Eller tar EN kväll där jag vilar och tror på riktigt att det räcker livet ut. Jag blir så rädd för att ge mer plats till vila, känslor och kreativitet för nu är det förknippat med att tappa kontroll. Så jag fortsätter till kroppen börjar stänga av vissa funktioner. Jag kan säga er en sak och det är att er kropp alltid kommer vinna.

Så tänk inte ens tanken att tävla mot er själva på ett sätt där ni går emot eran kropp. Den kan och kommer i princip att stänga av och förstöra eran tillvaro om ni utsätter den för alldeles för mycket stress. Utmanar ni eran kropp för lite så kommer ni tappa humöret och bli obehagligt rastlösa. Så jobba MED eran kropp och inte emot för att verkligen få må och leva optimalt. Var ETT med eran kropp, för det är egentligen det som är sanningen. För vissa kan det vara otroligt jobbigt att skifta och har lättare för att leva efter allt eller inget dynamiken. Jag kan själv känna att det är enklare att leva efter svart eller vitt och mycket läskigare att leva efter fler färger där emellan. Men allt ni tränar på kommer ni att kunna lära er hantera bättre och bättre. Och let’s face it, vad är mer hållbart? Livet i sig består av så himla mycket, så att leva efter något så enformigt kommer börja göra så att man känner sig inlåst. Som att man inte lever eller tar för sig av alla möjligheter som livet erbjuder dig. I värsta fall kan det leda till känslor av uppgivenhet eller ensamhet. Och bromsar man inte när kroppen säger allvarligt till så hamnar man i någon kronisk åkomma. Depression som kommer och går, utbrändhet eller även fysiska åkommor som är svåra att läka.

Så jobba med kroppen! Vet ni inte hur eller vars ni kan börja så skicka iväg ett meddelande till mig så hjälps vi åt att hitta verktyg/strategier som hjälper din kropp att finna balans.

Ta hand om er! Kram.

Constantly striving for balance

It’s 3:43 a.m., I am drinking vitamin C and listening to Tony Robbins. Sometimes I wake up this time and need to get up and do something. Something absolutely amazing is happening with my brain this time at night. My head is so quiet, and it will of course be easier to grab something where it gets to work. I really want to write more as I said, but sometimes my head blacks out and then I only come up with things that are unimportant to write about.

Even though I am a coach, I’m constantly working on finding balance in my life. All the time, from morning to night, I’m working on it. Sometimes I have to try a little harder precisely because my contact with my intuition may be weaker. And sometimes my pride or stubbornness stands in the way, so I have to break them first before I can start doing what my body needs to find balance again. When I talk about balance, I really mean everything. Balance between rest and movement. Work and leisure (by leisure I really mean DROP the job mentally too). Be alone and hang out with others. Emotions and logic. The practicality and spirituality. To be in control and to let go of control. I could go on forever. And whatever you do or however you think, your body will always show you when it is time to find balance.

If you do not move your body enough, your body is going to get sluggish and weak. Or too tired every time you’re going to train because you’re overtrained. You are going to feel unsocial when it has been a long time ago since you’ve had a lonely moment to restore your energy. Or incredibly drawn to people and discussions after a long time of being too much alone. The body is GREAT at telling you when it gets too heavy on one side. I can lose some balance between these and if I have a wall to deal with first, it can get a lot more miserable and take a much longer time to restore my balance. These examples that I wrote up there can be seen as feminine and masculine energy. Yes, yin and yang. Usually this is where I lose balance most of the time.

Either I end up in a place where I just want to work, be very physically active, driven forward, extremely logical, socialize a lot and somewhere along the way my contact with my intuition decreases… When I start to lose that contact, I start to notice and feel the imbalance. Because if I lose the link between my brain and intuition, I feel less confident about what I want. But most of the time I have gotten to the point where I am afraid to let go of the logical, control driven and powerful energy, so I keep going. Or take ONE (I repeat, only one) night where I rest and really believe that it lasts a lifetime. I get so scared to give more space to rest, feelings and creativity because now it’s associated with losing control. So I proceed until the body starts turning off certain functions. I can tell you one thing, and that is that your body will always win.

So do not even think about competing against yourselves in a way where you go against your body. It can and will basically turn it off and destroy your wellbeing if you put it under far too much stress. If you challenge your body too little, you will lose your temper and become uncomfortably restless. So work WITH your body and not against to really feel and live optimally. Be ONE with your body, because that is also the truth. For some, shifting can be incredibly difficult and easier to live by all or nothing. I can myself feel that it is easier to live after black or white and much scarier to live by more colors in between. But everything you train on, you will be able to learn to handle better and better. And let’s face it, what’s more sustainable? Life itself consists of so much, so living after something so monotonous will start to make you feel locked up. It’s like you’re not living or taking all the opportunities that life is offering you. In the worst case, it can lead to feelings of abandonment or loneliness. And if you don’t slow down when your body is sending serious alarms, you end up with some chronic condition. Depression that comes and goes, burnout or even physical ailments that are difficult to heal.

So work with the body! If you do not know how or where you can start, send me a message and we will help you find tools/strategies that will help your body find balance.

Take care of yourself! Hugs

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.